User:Puchacz/Parser

From Europa Universalis 4 Wiki
Jump to navigation Jump to search

Loading into Excel

This code requires creating Excel file with sheets: "Events" and Options". It only loads events into Excel file right now.

Sub Czytaj()
Dim plik As String, text As String, eventText As String, textline As String
Dim liczba As Integer, liczbaopcji As Integer, pozycja As Long, pozycjaOpcji As Long, wiersz As Integer, wierszOpcji As Integer

Call Czyszczenie 'Czyszczenie starych danych

plik = Application.GetOpenFilename()
Open plik For Input As #1
Do Until EOF(1)
  Line Input #1, textline
  'textline = Trim(textline)
  'If Left(textline, 1) = "#" Then
  '  textline = ""
  'End If
  text = text & textline & "|" 'Dodałem Trim, może niepotrzebnie
Loop
Close #1
'Liczenie eventów: założenie = każdy event ma dokładnie 1 obrazek
liczba = (Len(text) - Len(Replace(text, "picture", ""))) / 7
pozycja = 1
wierszOpcji = 1

For wiersz = 2 To liczba + 1
  text = Mid(text, pozycja) 'Ucinamy tekst poprzedzający koniec ostatniego eventu
  
  pozycja = Koniec(text) + 1 'Szukamy końca kolejnego eventu
  eventText = Mid(text, 1, pozycja) 'Wstawiamy event
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 1).Value = Scope(eventText, wiersz)
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 2).Value = Parametr("id", eventText)
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 3).Value = Parametr("title", eventText)
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 4).Value = Parametr("desc", eventText)
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 5).Value = Replace(Parametr("fire_only_once", eventText), "None.", "no")
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 6).Value = Parametr("trigger", eventText)
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 7).Value = Replace(Parametr("is_triggered_only", eventText), "None.", "no")
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 8).Value = Parametr("mean_time_to_happen", eventText)
  Sheets("Events").Cells(wiersz, 9).Value = Parametr("immediate", eventText)
  'Opcje do oddzielnego arkusza
  pozycjaOpcji = InStr(text, "option")
  Do Until (pozycjaOpcji > pozycja Or pozycjaOpcji = 0)
    wierszOpcji = wierszOpcji + 1
    Sheets("Options").Cells(wierszOpcji, 1).Value = Sheets("Events").Cells(wiersz, 2).Value
    Sheets("Options").Cells(wierszOpcji, 2).Value = Parametr("option", Mid(text, pozycjaOpcji))
    pozycjaOpcji = InStr(pozycjaOpcji + 1, text, "option")
  Loop
Next wiersz


End Sub

'Wskazywanie na "}" w tekście, które zamyka dany event'
Function Koniec(eventText As String) As Long
Dim otw As Long
Dim zam As Long
Dim zlicz As Long
Dim pozycja As Longotw = InStr(eventText, "{")
If otw = 0 Then
  Koniec = 0
  Exit Function
Else
  Koniec = otw
  zlicz = 1
  Do Until zlicz = 0
    otw = InStr(Koniec + 1, eventText, "{")
    zam = InStr(Koniec + 1, eventText, "}")
      If (otw < zam And otw > 0) Then 'Drugi warunek z powodu końca pliku
        zlicz = zlicz + 1
        Koniec = otw
      Else
        zlicz = zlicz - 1
        Koniec = zam
      End If
  Loop
End If
End Function


Function Scope(eventText As String, wiersz As Integer) As String
Dim eventPos, provicnePos, countryPos As Long
eventPos = InStr(eventText, "_event") 'Może się popsuć jeśli event wystąpi za wcześnie
provincePos = InStr(Mid(eventText, 1, eventPos), "province")
countryPos = InStr(Mid(eventText, 1, eventPos), "country")
If eventPos = 0 Then
  Scope = "ERROR1"
ElseIf (provincePos = 0 And countryPos = 0) Then
  Scope = "ERROR2" 'Może się popsuć jeśli event wystąpi za wcześnie, w komentarzu
ElseIf (provincePos > countryPos) Then
  Scope = "Province"
Else
  Scope = "Country"
End If
End Function


Function Parametr(nazwaParametru As String, eventText As String) As String
Dim idPos As Long
Dim idPosEnd As Long
nazwaParametru = nazwaParametru & " =" 'Problem: niektóre wiersze nie mają spacji
idPos = InStr(eventText, nazwaParametru)
If idPos = 0 Then
  Parametr = "None."
  Exit Function
End If
idPos = idPos + Len(nazwaParametru)
idPosEnd = InStr(idPos, eventText, "|")
Parametr = Mid(eventText, idPos, idPosEnd - idPos)
Parametr = Trim(Replace(Parametr, Chr(34), ""))

If Left(Parametr, 1) = "{" Then 'Left na wypadek jakby nie było końca linii
  Parametr = WNawiasie(Mid(eventText, idPos)) 'idPosEnd wskazuje na | a my chcemy {
End If


End Function


Function WNawiasie(eventText As String) As String
Dim start As Long
Dim meta As Long
start = InStr(eventText, "{")
meta = Koniec(eventText)
WNawiasie = Mid(eventText, start + 1, meta - start - 1)
End Function

Private Sub Czyszczenie()
Sheets("Events").Range("A2:Z9999").ClearContents
Sheets("Options").Range("A2:Z9999").ClearContents
End Sub